ikona wczytywania strony

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ Dodatek dla gospodarstw domowych jako nowa forma wsparcia gospodarstw domowych, wynikająca ze wzrostu kosztów ogrzewania
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek dla gospodarstw domowych jako nowa forma wsparcia gospodarstw domowych, wynikająca ze wzrostu kosztów ogrzewania

2022-09-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, że przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

 

Co to jest dodatek dla gospodarstw domowych
- jednorazowe świadczenie finansowe dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest:

- kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,

- kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

- kocioł olejowy

posiadających wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Co to jest gospodarstwo domowe

- gospodarstwo domowe jednoosobowe – osoba fizyczna samotnie gospodarująca i zamieszkująca

- gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące


Ważne:

1) jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;

2) gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.


 

W sytuacji, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

 

Ile wynosi dodatek dla gospodarstw domowych:

- 3.000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

- 1.000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

- 500 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

- 2.000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy;

 

Termin złożenia wniosku o wypłatę dodatku

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r.

Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania.

 

Sposób składania wniosku o dodatek

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z podpisaną klauzulą składa się:

-osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrując ten wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

- za pośrednictwem operatora pocztowego;

 

Miejsce złożenia wniosku o dodatek

Realizatorem wypłaty dodatku dla gospodarstw  domowych posiadających miejsce zamieszkania na terenie gminy Borek Wielkopolski jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim.

 

Termin wypłaty dodatku

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

 

Postępowanie w sprawie dodatku

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku wystąpią wątpliwości można przeprowadzić w miejscu zamieszkania wnioskodawcy wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego i jego zgodności z informacjami wskazanymi we wniosku.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku.

 

Powiadomienie o przyznaniu dodatku

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji.

Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku wskazany został adres poczty elektronicznej (do czego gorąco zachęcamy), informację o przyznaniu dodatku zostanie przesłana na ten adres.

Odmowa przyznania dodatku, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.


 

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 15 września 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022.1967)

  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz.U.2022.1974

 

Dodatek dla gospodarstw domowych
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

ul. Droga Lisia 1
63-810 Borek Wielkopolski
tel. (65)571-61-12
ops@borekwlkp.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO