ikona wczytywania strony

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ (archiwum)
← Powrót do strony głównej
← Powrót do bieżących artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK ELEKTRYCZNY

2022-12-01

DODATEK ELEKTRYCZNY - WSPARCIE DLA RODZIN OGRZEWAJĄCYCH LOKAL MIESZKALNY ZA POMOCĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Co to jest dodatek elektryczny

- to jednorazowe wsparcie finansowe gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują ogrzewanie elektryczne, ale też pompy ciepła.

Ile wynosi dodatek dla gospodarstw domowych

 • 1.000 złotych – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło na poziomie do 5 MWh;

 • 1.500 złotych – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

 

 •  

Czytaj całość artykułu "DODATEK ELEKTRYCZNY"

dodatek elektryczny - plakat

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ELEKTRYCZNEGO (plik pdf 108KB)
 2. Instrukcja wypełnienia wniosku (plik docx 35KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

2022-11-23

Dzień Pracownika Socjalnego - to polskie święto obchodzone co roku 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej. Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, którzy realizują zadania na rzecz osób, rodzin potrzebujących wsparcia
i pomocy w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. To święto ma być uhonorowaniem
i podziękowaniem pracownikom socjalnym za ich pracę, za to, że swoją drogę zawodową dedykują drugiemu człowiekowi.

Kierownik oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. serdecznie dziękują Panu Burmistrzowi Borku Wlkp. za pamięć, życzenia oraz ciepłe podziękowania za wykonywaną pracę na rzecz mieszkańców Gminy. Dziękujemy również Pani Z-cy Burmistrza Jolancie Chudzińskiej
i Pani Skarbnik Monice Hornickiej.


 

Załączniki:

 1. Gratulacje dla pracowników MGOPS (plik pdf 274KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

2022-11-21

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych,w szczególności pracowników socjalnych. Praca osób pomagających i wspierających jest bardzo trudna. Wymaga wiedzy i wrażliwości, profesjonalizmu i zaangażowania, spojrzenia ogólnego i równocześnie dostrzegania pojedynczego człowieka, zmagania się z różnymi przeciwnościami losu i barierami.

Serce na dłoni
Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2022-11-18

KOMUNIKAT

dotyczący przedłużenia terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim  informuję, że wnioski osób którym nie został wypłacony jeszcze dodatek węglowy będą rozpatrywane w wydłużonym terminie.

Wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Powyższy komunikat zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Borku Wielkopolskim i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim.

 

Kierownik MGOPS

/-/ Dorota Dutkowiak

Ikonka symbolizująca artykuł

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BOREK WLKP.

2022-11-18

Zmiana ustawy o dodatku węglowym

 

Z dniem 2 listopada 2022 r. w życie weszła nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 zmiany, Dz. U. z 2022r. poz. 1967, Dz. U. z 2022r. poz. 2236). W związku powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, iż ostania zmiana dotyczy następujących przypadków:


 

POD JEDNYM ADRESEM ZAMIESZKUJE KILKA GOSPODARSTW DOMOWYCH
W ODRĘBNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH

Nowelizacja pozwala na przyznanie dodatku węglowego dla kilku gospodarstw domowych,
w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach mieszkalnych.

WAŻNE! Przez brak możliwości ustalenia odrębnego adresu rozumieć należy, iż zostały podjęte kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego numeru lokalu, tylko do dnia 30 listopada br. nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania.

Podczas prowadzonego postępowania na wniosek o wypłatę dodatku węglowego, należy poinformować organ jakie kroki formalne zostały podjęte przez stronę w celu nadania odrębnego adresu.

W takim przypadku, gdy ustalenie odrębnego adresu nie będzie możliwe do 30 listopada 2022 r., pomimo podjętych kroków formalnych, dla tego gospodarstwa domowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. przeprowadza wywiad środowiskowy, w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, podczas którego organ ustala zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Definicja odrębnego lokalu mieszkalnego

Definicja ustawowa lokalu mieszkalnego znalazła się w ustawie o własności lokali. Zgodnie
z zapisem ustawy jest to samodzielny lokal mieszkalny czyli to
wydzielona trwałymi ścianami
w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wraz
z pomieszczeniami pomocniczymi służącymi do celów komunikacji wewnętrznej (korytarze), higieniczno-sanitarnych (łazienka), przygotowywania posiłków (kuchnia).


 

ZGŁOSZENIE GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA OGRZEWANIA NASTĄPIŁO PO 11 SIERPNIA 2022 r.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków po dniu 11 sierpnia 2022 r.

W przypadku osób, które już otrzymały decyzję odmawiającą przyznania dodatku węglowego na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i nie złożyły odwołania od tej decyzji mają możliwość złożenia ponownie wniosku o dodatek węglowy.

W takim przypadku zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, w trakcie którego zostanie ustalone, czy głównym źródłem ogrzewania jest źródło wskazane we wniosku, zasilane paliwami stałymi.

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dotycząca dodatku węglowego

2022-09-29

Szanowni mieszkańcy gminy Borek Wlkp.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, iż na rachunek bankowy Gminy Borek Wlkp. wpłynęła kwota ponad 1.820.700,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, która stanowi ok. 32,16 % złożonego zapotrzebowania.

W dniu 29 września 2022r. na sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. środki zostaną przyjęte do budżetu Gminy Borek Wlkp.

W związku z tym, w dniu 30 września 2022r.( piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. wypłaci po raz pierwszy dodatek węglowy dla mieszkańców.

Świadczenia wypłacane będą według dat złożenia wniosku do wyczerpania puli przekazanych środków.

Kolejne wypłaty świadczeń realizowane będą po otrzymaniu kolejnej transzy środków finansowych na realizację tego zadania.

Osoby, które nie podały w wniosku adresu e-mail mogą odebrać informację o przyznaniu dodatku węglowego w siedzibie tutejszego ośrodka.

Ikonka symbolizująca artykuł

PORADNIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

2022-09-22
Poradnia dla dzieci i młodzieży vPoradnia dla dzieci i młodzieży
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek dla gospodarstw domowych jako nowa forma wsparcia gospodarstw domowych, wynikająca ze wzrostu kosztów ogrzewania

2022-09-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, że przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

 

Co to jest dodatek dla gospodarstw domowych
- jednorazowe świadczenie finansowe dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest:

- kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,

- kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

- kocioł olejowy

posiadających wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Czytaj całość artykułu "Dodatek dla gospodarstw domowych jako nowa forma wsparcia gospodarstw domowych, wynikająca ze wzrostu kosztów ogrzewania"

Dodatek dla gospodarstw domowych
Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT dotyczący terminu rozpatrzenia i wypłaty dodatku węglowego.

2022-09-16

Borek Wlkp, dnia 17 wrzesień 2022r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Borek Wlkp.
ul. Droga Lisia 1
63-810 Borek Wielkopolski

KOMUNIKAT dotyczący terminu rozpatrzenia i wypłaty dodatku węglowego.

W związku z trwającymi pracami nad zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim  informuję, że rozpatrywanie wniosków o dodatek węglowy złożonych w okresie od 17 sierpnia bieżącego roku, nastąpi w wydłużonym terminie, który określony zostanie w znowelizowanym zapisie ustawy.

Powyższe oznacza, że nie ma możliwości wypłacania dodatku węglowego w dotychczas przyjętym, 30-dniowym terminie.

Wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Powyższy komunikat zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Borku Wielkopolskim i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim.

Kierownik MGOPS
/-/ Dorota Dutkowiak

Ikonka symbolizująca artykuł

STYPENDIA SZKOLNE

2022-08-23

STYPENDIA SZKOLNE

W roku szkolnym 2022/2023 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać
w dniach od 1-15 września 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., przy ul. Droga Lisia nr 1

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borek Wlkp. znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 600 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.

Do każdego wniosku należy dołączyć:

 1. dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny (zaświadczenia
  o wynagrodzeniu, odcinki od rent, rachunki do umowy zlecenia inne)

 2. zaświadczenie ze szkoły w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych

 3. w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zaświadczenie z Urzędu skarbowego o formie opodatkowania oraz dowód opłacania składki zdrowotnej

 4. zaświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych oraz dowód opłacania składki KRUS za sierpień 2022r.

Czytaj całość artykułu "STYPENDIA SZKOLNE "

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek węglowy

2022-08-22

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.
Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r.
o dodatku węglowym, rozumie się:
•osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub
•osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
 

Czytaj całość artykułu "Dodatek węglowy "

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego (plik pdf 326KB)
 2. Klauzula informacyjna - dodatek węglowy (plik pdf 48KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WAŻNE! Zmiany w świadczeniu „40 zł” za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

2022-07-12

Zmiany do ustawy dotyczące wydłużenia okresu wypłaty świadczeń

Pierwotnie świadczenie przysługiwało przez okres 60 dni i dotyczyło obywateli Ukrainy legitymujących się zarówno numerem PESEL jak i innym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.

Pierwsza zmiana, która weszła w życie 15 kwietnia 2022 r. wprowadzała zasadę przyznawania świadczenia za okres 60 dni, ale liczonego od dnia wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Druga zmiana, która weszła w życie 30 kwietnia br., wydłużała okres wypłaty świadczenia z dotychczasowych 60 dni do 120 dni od wjazdu na teren Polski. Jednocześnie, aby otrzymać świadczenia, wnioskodawca został zobligowany do podania na karcie osoby przyjętej do zakwaterowania dołączanej do wniosku, numeru PESEL osoby, którą gościł u siebie.

 

Czytaj całość artykułu "WAŻNE! Zmiany w świadczeniu „40 zł” za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy"

Terminy składania wnioskówFlaga Ukrainy
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

2022-07-11

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Flaga Ukrainy
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy okres zasiłkowy / świadczeniowy 2022/2023

2022-07-01

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 2022/2023

Terminy składania wniosków:

Od 1 lipca 2022 r. – elektronicznie (internetowo poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia  lub portal PUE ZUS, profil zaufany na portalu Obywatel.gov.pl )

Od 1 sierpnia 2022 r.- tradycyjnie (papierowo).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:

do 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października;

od 1 października do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.

Czytaj całość artykułu "Nowy okres zasiłkowy / świadczeniowy 2022/2023"

Ikonka symbolizująca artykuł

Wypłata świadczeń związana z uchodźcami z Ukrainy realizowana przez przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

2022-07-01

300 zł - jednorazowy zasiłek dla uchodźców z Ukrainy.

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt w Polsce został uznany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. To środki przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
Wpłynęło 94 wnioski w tym: 83 osoby otrzymały pomoc na kwotę 24.900,00 zł, 1 decyzja odmowna.

Czytaj całość artykułu "Wypłata świadczeń związana z uchodźcami z Ukrainy realizowana przez przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp."

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

ul. Droga Lisia 1
63-810 Borek Wielkopolski
tel. (65)571-61-12
ops@borekwlkp.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO