ikona wczytywania strony

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności
← Powrót do strony głównej

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

2022-08-17

Załączniki:

  1. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego (plik pdf 340KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dotycząca dodatku węglowego

2022-09-29

Szanowni mieszkańcy gminy Borek Wlkp.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, iż na rachunek bankowy Gminy Borek Wlkp. wpłynęła kwota ponad 1.820.700,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, która stanowi ok. 32,16 % złożonego zapotrzebowania.

W dniu 29 września 2022r. na sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. środki zostaną przyjęte do budżetu Gminy Borek Wlkp.

W związku z tym, w dniu 30 września 2022r.( piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. wypłaci po raz pierwszy dodatek węglowy dla mieszkańców.

Świadczenia wypłacane będą według dat złożenia wniosku do wyczerpania puli przekazanych środków.

Kolejne wypłaty świadczeń realizowane będą po otrzymaniu kolejnej transzy środków finansowych na realizację tego zadania.

Osoby, które nie podały w wniosku adresu e-mail mogą odebrać informację o przyznaniu dodatku węglowego w siedzibie tutejszego ośrodka.

Ikonka symbolizująca artykuł

PORADNIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

2022-09-22
Poradnia dla dzieci i młodzieży vPoradnia dla dzieci i młodzieży
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek dla gospodarstw domowych jako nowa forma wsparcia gospodarstw domowych, wynikająca ze wzrostu kosztów ogrzewania

2022-09-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, że przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

 

Co to jest dodatek dla gospodarstw domowych
- jednorazowe świadczenie finansowe dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest:

- kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,

- kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

- kocioł olejowy

posiadających wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Czytaj całość artykułu "Dodatek dla gospodarstw domowych jako nowa forma wsparcia gospodarstw domowych, wynikająca ze wzrostu kosztów ogrzewania"

Dodatek dla gospodarstw domowych
Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT dotyczący terminu rozpatrzenia i wypłaty dodatku węglowego.

2022-09-16

                                                                                                                                  Borek Wlkp, dnia 17 wrzesień 2022r.M

Czytaj całość artykułu "KOMUNIKAT dotyczący terminu rozpatrzenia i wypłaty dodatku węglowego. "

Ikonka symbolizująca artykuł

STYPENDIA SZKOLNE

2022-08-23

STYPENDIA SZKOLNE

W roku szkolnym 2022/2023 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać
w dniach od 1-15 września 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., przy ul. Droga Lisia nr 1

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borek Wlkp. znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 600 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.

Do każdego wniosku należy dołączyć:

  1. dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny (zaświadczenia
    o wynagrodzeniu, odcinki od rent, rachunki do umowy zlecenia inne)

  2. zaświadczenie ze szkoły w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych

  3. w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zaświadczenie z Urzędu skarbowego o formie opodatkowania oraz dowód opłacania składki zdrowotnej

  4. zaświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych oraz dowód opłacania składki KRUS za sierpień 2022r.

Czytaj całość artykułu "STYPENDIA SZKOLNE "

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek węglowy

2022-08-22

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.
Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r.
o dodatku węglowym, rozumie się:
•osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub
•osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
 

Czytaj całość artykułu "Dodatek węglowy "

Załączniki:

  1. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego (plik pdf 326KB)
  2. Klauzula informacyjna - dodatek węglowy (plik pdf 48KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WAŻNE! Zmiany w świadczeniu „40 zł” za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

2022-07-12

Zmiany do ustawy dotyczące wydłużenia okresu wypłaty świadczeń

Pierwotnie świadczenie przysługiwało przez okres 60 dni i dotyczyło obywateli Ukrainy legitymujących się zarówno numerem PESEL jak i innym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.

Pierwsza zmiana, która weszła w życie 15 kwietnia 2022 r. wprowadzała zasadę przyznawania świadczenia za okres 60 dni, ale liczonego od dnia wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Druga zmiana, która weszła w życie 30 kwietnia br., wydłużała okres wypłaty świadczenia z dotychczasowych 60 dni do 120 dni od wjazdu na teren Polski. Jednocześnie, aby otrzymać świadczenia, wnioskodawca został zobligowany do podania na karcie osoby przyjętej do zakwaterowania dołączanej do wniosku, numeru PESEL osoby, którą gościł u siebie.

 

Czytaj całość artykułu "WAŻNE! Zmiany w świadczeniu „40 zł” za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy"

Terminy składania wnioskówFlaga Ukrainy
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

2022-07-11

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Flaga Ukrainy
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy okres zasiłkowy / świadczeniowy 2022/2023

2022-07-01

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 2022/2023

Terminy składania wniosków:

Od 1 lipca 2022 r. – elektronicznie (internetowo poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia  lub portal PUE ZUS, profil zaufany na portalu Obywatel.gov.pl )

Od 1 sierpnia 2022 r.- tradycyjnie (papierowo).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:

do 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października;

od 1 października do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.

Czytaj całość artykułu "Nowy okres zasiłkowy / świadczeniowy 2022/2023"

Ikonka symbolizująca artykuł

Wypłata świadczeń związana z uchodźcami z Ukrainy realizowana przez przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

2022-07-01

300 zł - jednorazowy zasiłek dla uchodźców z Ukrainy.

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt w Polsce został uznany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. To środki przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
Wpłynęło 94 wnioski w tym: 83 osoby otrzymały pomoc na kwotę 24.900,00 zł, 1 decyzja odmowna.

Czytaj całość artykułu "Wypłata świadczeń związana z uchodźcami z Ukrainy realizowana przez przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp."

Ikonka symbolizująca artykuł

USTAWA O DODATKU OSŁONOWYM (dodatkowe informacje)

2022-06-08

Dodatek osłonowy to świadczenie, które przysługuje za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. Oznacza to, że wniosek o dodatek należy złożyć tylko raz w roku.

 

Od daty złożenia wniosku zależy sposób i termin wypłaty, który zostaje określony w informacji o przyznaniu dodatku.

Gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego został złożony do 31 stycznia 2022r., wypłata świadczenia nastąpiła w dwóch ratach.

Osoby, które złożyły poprawny wniosek w terminie od 1 lutego 2022r. do 31 października 2022r., otrzymają całą kwotę dodatku w jednej wpłacie w terminie do 2 grudnia 2022r.

 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia

2022-04-12
życzenia
Ikonka symbolizująca artykuł

Święto Chrztu Polski

2022-04-06

Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski ustawą z 22 lutego 2019 r. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”. 

 

Czytaj całość artykułu "Święto Chrztu Polski"

.
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

ul. Droga Lisia 1
63-810 Borek Wielkopolski
tel. (65)571-61-12
ops@borekwlkp.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO