ikona wczytywania strony

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Deklaracja Dostępności
← Powrót do strony głównej

Deklaracja Dostępności

Ikonka symbolizująca artykuł

Deklaracja dostępności (www.borek.ops.org.pl)

2020-03-19

Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.borek.ops.org.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-04 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-15
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-19 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Dutkowiak, ops@borekwlkp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 5716112, lub 65 5715977. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. ul. Droga Lisia nr 1, 63-810 Borek Wlkp. Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Droga Lisia nr 1. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz od lewej strony wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Od wejścia głównego znajduje się mały korytarz z którego po lewej stronie znajdują się siedziba ośrodka. Dla osób na wózkach dostępny jest hol i korytarz. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze. W budynku nie ma windy, nie jest potrzebna. Toaleta dla klientów znajduje się na parterze w części korytarza od lewej strony holu. Toaleta nie jest dostosowana do osób na wózkach. Przed budynkiem wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak tłumacza języka migowego na miejscu. W biurze nr 2 pracownik ośrodka ukończył kurs języka migowego I stopnia. Kontakt z pracownikiem tylko w godzinach urzędowania ośrodka. Osoby niepełnosprawne mogą dojechać do siedziby ośrodka od ulicy Powstańców Wlkp., na której to ulicy znajduje się siedziba Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. oraz siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. W budynku w którym znajduje się siedziba ośrodka znajduje się również Posterunek Policji w Borku Wlkp.

Aplikacje mobilne
Brak aplikacji mobilnych.

Otwórz deklarację dostępności strony www.borek.ops.org.pl

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2021-02-07

Koordynatorzy ds. dostępności informują, że jest możliwość zgłaszania uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, czy też informacyjno-komunikacyjnej z jakimi zmagają się podczas kontaktów z placówką Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim.

Uwagi można zgłaszać osobiście w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim. telefonicznie pod nr. 65 5716112 wew. 3 w godzinach urzędowania Ośrodka lub drogą e-mail ops@borekwlkp.pl

Informację przygotowały:
Frąckowiak Danuta, Matelska Anna– koordynatorzy ds. dostępności

Załączniki:

  1. Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Ośrodku Pomocy Społecznej w Borku Wielkoplskim w latach 2020-2021 (plik pdf 34KB)

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

ul. Droga Lisia 1
63-810 Borek Wielkopolski
tel. (65)571-61-12
ops@borekwlkp.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO