ikona wczytywania strony

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ STYPENDIA SZKOLNE
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

STYPENDIA SZKOLNE

2022-08-23

STYPENDIA SZKOLNE

W roku szkolnym 2022/2023 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać
w dniach od 1-15 września 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., przy ul. Droga Lisia nr 1

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borek Wlkp. znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 600 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.

Do każdego wniosku należy dołączyć:

 1. dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny (zaświadczenia
  o wynagrodzeniu, odcinki od rent, rachunki do umowy zlecenia inne)

 2. zaświadczenie ze szkoły w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych

 3. w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zaświadczenie z Urzędu skarbowego o formie opodatkowania oraz dowód opłacania składki zdrowotnej

 4. zaświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych oraz dowód opłacania składki KRUS za sierpień 2022r.

INFORMACJE DODATKOWE

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym koniecznym jest zbierania faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne. Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., przy ul. Droga Lisia nr 1 lub pod numerem telefonu

665 020 910 LUB 65 5716 112

Dochody

Przy składaniu wniosku wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić informację o dochodach uzyskanych w miesiącu sierpniu 2022r., natomiast w przypadku utraty dochodu, z miesiąca złożenia wniosku (tj. z września 2022 roku), takich jak:

 1. wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia;

 2. emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński;

 3. świadczenia otrzymywane z OPS: zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu wychowania dziecka
  w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia
  i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenie rodzicielskie;

 4. alimenty otrzymywane, alimenty świadczone na rzecz innych osób;

 5. dodatek mieszkaniowy;

 6. zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenia otrzymywane z Powiatowego Urzędu Pracy;

 7. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych użytków rolnych wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (w przypadku posiadania użytków o powierzchni od 1 ha przeliczeniowego i powyżej). Dochód z 1 ha przeliczeniowego obecnie wynosi 308 zł, dokument potwierdzający opłacenie składki KRUS za sierpień 2022 r.;

 8. dokument potwierdzający korzystanie przez ucznia z innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;

 9. pisemne oświadczenie o dochodach uzyskanych z innych źródeł niż powyższe, np.
  z wynajmu mieszkania lokatorom, dzierżawy;

 10. w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności do wniosku załącza się zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację
  o formie opodatkowania

Pomniejszenie dochodu o:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych;

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne;

3. Alimenty świadczone na rzecz innych osób.

 

Rozliczenie stypendium szkolnego.

Podstawą do refundacji wydatków są wyłącznie faktury, rachunki wystawiane na wnioskodawcę (rodzica, pełnoletniego ucznia), dokumentujące koszty zakupów o charakterze edukacyjnym poniesione przez wnioskodawcę. Wydatki zwracane będą na podany we wniosku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy wnioskodawcy, na podstawie złożonych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. imiennych faktur, rachunków. Zwrot poniesionych wydatków obejmuje okres, na który stypendium zostało przyznane.

 

Wnioskodawcom uwzględniane w fakturach będą także koszty zakupu podręczników, przyborów szkolnych i plecaka zakupionych w miesiącu lipiec i sierpień 2022r., na rok szkolny 2022/2023.

 

Załączniki:

Wniosek o stypendium

Zaświadczenie o wynagrodzeniu

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

ul. Droga Lisia 1
63-810 Borek Wielkopolski
tel. (65)571-61-12
ops@borekwlkp.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO