Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Powrót

Wsparcie osób z niepełnosprawnością

Data publikacji: 2021-07-15

PCPR w Gostyniu informuje, że Zarząd PFRON uruchomił realizację Modułu I i Modułu II programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Celem Modułów I i II programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto może skorzystać z pomocy?

Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:

- osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)
oraz

- dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia

zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2020 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).

Gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski w ramach programu można składać w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 3 grudnia 2021 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu W imieniu i na rzecz niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób.

Załączniki:

  1. Pismo dotyczące pomocy (plik pdf 787KB)
  2. Moduł I i II programu Rady Nadzorczej PFRON (plik pdf 75KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...