ikona wczytywania strony

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ Prace społecznie użyteczne w Gminie Borek Wlkp.
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Prace społecznie użyteczne w Gminie Borek Wlkp.

2024-06-07

W Gminie Borek Wielkopolski organizatorem prac społecznie  użytecznych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim. W roku 2024 zorganizowano prace na stanowisku robotnika gospodarczego  dla 5 osób  bezrobotnych bez prawa do zasiłku  korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu. Bezrobotni wykonywać będą prace porządkowe na terenie miasta i gminy Borek Wielkopolski. Prace będą wykonywane zgodnie z zawartym przez gminę porozumieniem od 15 maja 2024r. do 30 listopada 2024r.

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy,
w której zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą na rzecz, której prace społecznie użyteczne będą wykonywane.

Bezrobotnemu przysługuje świadczenie od czerwca br. w wysokości nie niższej niż 12,20 za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie podlega waloryzacji.

Świadczenie nie przysługuje za okres nie wykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60 proc. minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Kierownik ośrodka pomocy społecznej na podstawie porozumienia sporządza listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, i przesyła ją do właściwego miejscowo powiatowego urzędu pracy.

Gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, przyjmuje skierowanego przez starostę bezrobotnego bez prawa do zasiłku w celu wykonywania prac społecznie użytecznych, zgodnie z porozumieniem oraz poucza go o konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku i dyscypliny.

Przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględnia się wiek bezrobotnego bez prawa do zasiłku, stan jego zdrowia oraz, w miarę możliwości, posiadane kwalifikacje.

Gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, zapoznaje bezrobotnego bez prawa do zasiłku z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Starosta przekazuje właściwemu kierownikowi ośrodka pomocy społecznej w terminie
do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni wykaz bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy zostali skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych lub odmówili przyjęcia propozycji ich wykonywania.

Gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, niezwłocznie zawiadamia starostę i właściwego kierownika ośrodka pomocy społecznej w przypadku, gdy bezrobotny bez prawa do zasiłku:

  1. nie zgłosi się do wykonywania prac społecznie użytecznych;

  2. nie podejmie przydzielonej mu pracy społecznie użytecznej;

  3. opuści miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych;

  4. naruszy porządek i dyscyplinę w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., parter  tel. 65 5716 112.

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

ul. Droga Lisia 1
63-810 Borek Wielkopolski
tel. (65)571-61-12
ops@borekwlkp.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO