ikona wczytywania strony

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ STYPENDIA SOCJALNE
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

STYPENDIA SOCJALNE

2023-06-28

Wzorem lat ubiegłych uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a także wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego. Warunkiem  koniecznym jest zamieszkiwanie ucznia na terenie Gminy Borek Wlkp.

 

Uprawnieni do otrzymania stypendium znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Kryteria przyznania stypendium – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota – 600,00 zł. (dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł.),

 

Wniosek o przyznanie stypendium można otrzymać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.
biuro numer 2 , a także można pobrać ze strony internetowej: borek.ops.org.pl lub Biuletyn Informacji Publicznej: bip-borek.ops.org.pl
 

 

Do wniosku należy dołączyć:

– zaświadczenia dokumentujące dochody rodziców lub prawnych opiekunów ucznia z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z sierpnia danego roku),

– dokumenty potwierdzające dochody rodziców lub prawnych opiekunów z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku(decyzja roczna),

– informacja o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych (decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego lub zaświadczenie o stanie majątkowym),

– zaświadczenia lub orzeczenie o spełnianiu innych kryteriów, np. że w rodzinie występuje niepełnosprawność itp.,

– w przypadku uzyskiwania innych niż wymienione wyżej dochodów i niemożliwości ich udokumentowania, jak również w przypadku nieuzyskiwania dochodów – należy złożyć stosowne oświadczenie (druk do pobrania u pracownika socjalnego),

- zaświadczenie ze szkoły, że uczeń kontynuuje naukę w szkole,

 

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.
biurze numer 2 w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2023 r., a w przypadku uczniów szkół, w których rok szkolny rozpoczyna się 1 października 2023r. – do dnia 15 października 2023 r.

 

Wypłata stypendium nastąpi po otrzymaniu pozytywnej decyzji i po złożeniu stosownych faktur lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne (np. podręczniki, przybory szkolne, pomoce naukowe itp.)

 

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

ul. Droga Lisia 1
63-810 Borek Wielkopolski
tel. (65)571-61-12
ops@borekwlkp.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO