Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Stypendia szkolne

2020-09-04

Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, że są wydawane wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów- stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021.

Wnioski można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. od dnia 1.09.2020 r. do 15.09.2020 r. oraz ze strony internetowej:

Pomoc materialna przysługuje:

1)uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia 24. roku życia;

2)wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej
z niskich dochodów rodziny, w szczególności gdy w rodzinie takiej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm, narkomania, a także w przypadku gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Warunkiem przyznania stypendium jest dochód w rodzinie, który nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Składając wniosek o stypendium szkolne należy udokumentować dochody wszystkich członków rodziny załączając do wniosku zaświadczenia o wysokości dochodów za miesiąc sierpień 2020 r.

Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.
od 01.09.2020 r. do 15.09.2020 r. - dotyczy uczniów szkół publicznych, niepublicznych
i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych

od 01.09.2020 r. do 15.10.2020 r. – dotyczy słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych

Stypendia szkolne przyznawane są w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym należy zbierać faktury i rachunki imienne wystawione na rodzica lub ucznia poświadczające poniesione koszty na cele edukacyjne.

/M-GOPS/


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. ul. Droga Lisia 1, 63-810 Borek Wielkopolski tel.ogólny/fax (65)571-61-12

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji