Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Powrót

POMOC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Data publikacji: 2021-09-28

Gmina Gostyń i Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu prowadzi rekrutację uczestników. Trwa budowa nowej siedziby ŚDS w Gostyniu, w związku z tym planowane jest w 2022r. zwiększenie liczby uczestników oraz poszerzenie działalności o typ D, czyli dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Warunkiem otrzymania zgody z WUW w Poznaniu na zwiększenie liczby miejsc w placówce jest ilość osób oczekujących w prowadzonym rejestrze ośrodka.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla 31 osób przewlekle psychicznie chorych oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie prowadzi działalność typu A dla osób przewlekle psychicznie chorych i typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występuje inne zaburzenie, zwłaszcza neurologiczne).

Dom świadczy usługi dla osób z terenu miasta i gminy Gostyń, a w uzasadnionych przypadkach dla potrzebujących tej formy pomocy z gmin ościennych powiatu gostyńskiego, na zasadzie porozumienia zawartego między właściwymi organami samorządu.

Specjalistyczne usługi świadczone w ŚDS dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników w formie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Usługi świadczone są 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00, w tym co najmniej przez 6 godz. dziennie od 8:00 do 14:00 prowadzone są zajęcia z uczestnikami. Planowane jest wydłużenie czasu pracy Domu do godz. 16:00.

W trakcie zajęć prowadzone są treningi umiejętności społecznych i praktycznych z zakresu:

- funkcjonowania w życiu codziennym, w tym trening dbałości o wygląd, nauki higieny, kulinarny, umiejętności praktycznych, samoobsługowych i zaradności życiowej oraz gospodarowania własnymi zasobami finansowymi,

- umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich,

- umiejętności interpersonalnych, społecznych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, innymi osobami
w instytucjach kultury, w trakcie zakupów, w środkach komunikacji, w urzędach,

- umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami komunikacji werbalnej,

- aktywizacji zawodowej – zwiększenie kompetencji interpersonalnych i społecznych niezbędnych w poszukiwaniu pracy,

- pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,

- pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,

- terapii ruchowej,

- innych form postępowania przygotowujących do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, podjęcie zatrudnienia w warunkach pracy chronionej lub powrotu na rynek pracy.

 

Zapewnia się również:

- poradnictwo psychologiczne,

- niezbędną opiekę.

 

Treningi prowadzone są w pracowniach terapeutycznych:

- kulinarnej,

- ogólnoużytkowej (rękodzieło),

- komputerowej (połączona z fotografią),

- plastycznej (połączona z krawiecką),

- muzycznej i teatralnej,

- biblioterapii i kompetencji społecznych,

- rehabilitacji ruchowej.

 

Osoby zainteresowane pobytem w naszym ośrodku wsparcia prosimy o zgłoszenie w terminie do 26 listopada 2021 r. kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu. Zostaną one umieszczone w Rejestrze osób oczekujących na przyjęcie. Po otrzymaniu z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu decyzji zwiększającej liczbę miejsc będą skierowane do ŚDS zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r.

 

Szczegółowych informacji udziela kierownik ŚDS w Gostyniu Violetta Skorupska

tel. 65 572 00 73.

 

 


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...